Informace a objednávky: 737 231 220

Reklamační řád

Reklamační řád

Všeobecné ustanovení

Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti smluvních stran při reklamaci zboží, služeb a práce a provádění záručních a pozáručních oprav. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené v e-shopu www.dlmont.cz a jejichž reklamace je v souladu s tímto reklamačním řádem. Základní podmínkou pro uplatnění reklamace je předložení dokladu o nabytí produktu, tj. daňového dokladu (faktura, pokladní doklad)

 

Délka záruční doby

Prodávající poskytuje ve smyslu platných zákonů záruční dobu v délce 24 měsíců. V případě zakoupení produktu včetně montáže může být záruka prodloužena dle jednotlivých výrobců a modelů dveří. Plnění záruční doby začíná dnem vystavení daňového dokladu a prodlužuje se o dobu, po kterou byl produkt v záruční opravě. V případě výměny produktu za nový se případné další reklamace uplatňují na základě původního dokladu o nabytí produktu.

Záruka se nevztahuje na tyto situace:

  • u reklamovaného zboží uplynula záruční doba přede dnem uplatnění reklamace
  • vada vznikla nevhodným používáním
  • vada vznikla neoprávněným zásahem
  • zboží bylo poškozeno živly
  • vada vznikla nedodržením pokynů výrobce
  • vada vznikla nesprávným zacházením, obsluhou, manipulací

 

Nárok na uplatnění záruky

Kupující má právo uplatnit záruku jen na produkty, které vykazují vady, vztahuje se na ně záruka a byly zakoupeny u prodávajícího. Kupující je povinen zajistit kontrolu hned po převzetí. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nárok vad zjištěných při této prohlídce pouze tehdy, když prokáže, že tyto produkty měli vady již v době převzetí. Charakteristickou vlastností dřeva jsou barevné odchylky a rozdílnost v kresbě způsobené originalitou každého kusu a rozdílná barevnost z tohoto důvodu nemůže být předmětem reklamace. Reklamace není možné uznat v případě špatného a nevhodného skladování a nesprávné montáže nebo údržby.

Veškeré právem uplatněné záruční opravy jsou zdarma.

 

Způsob vyřízení reklamace

Kupující se nejprve telefonicky domluví s prodávajícím na nejvhodnějším konkrétním řešením. Lhůta k vyřízení reklamace tak běží od telefonického uplatnění reklamace. V případě uznání reklamace jako oprávněné s rozhodnutí o odstranění vad sjedná společnost se zákazníkem přiměřenou lhůtu k vyřízení reklamace, minimálně však 30 dní. Jestliže prodávající neodstraní vady v přiměřené lhůtě, může zákazník požadovat slevu z ceny zboží. V případě, že je reklamace řešena zasláním zboží prodávajícímu, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu. U některých reklamací stačí zaslat fotografie emailem, aniž byste nám výrobek museli vracet, proto nás vždy nejdříve kontaktujte. Oprávněná reklamace na vady výrobku se vztahuje pouze k popisu závady uvedené zákazníkem. Tato reklamace bude řešena opravou nebo výměnou při nemožnosti opravy. Reklamované produkty zaslané zákazníkem na náklady prodávajícího (dobírkou) nebudou přijaty. V případech v tomto reklamačním řádu neuvedených se bude postupovat podle občanského zákoníku. Prodávající se může zprostit odpovědnosti za vady zboží za podmínek uvedených v § 423 zákona 513/1991 Sb v platném znění. Probíhající reklamační řízení není důvodem pro nezaplacení kupní ceny kupujícím.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnost dne 1. 7. 2015 a platí do vydání nového reklamačního řádu